Wednesday, 7 July 2010

Happy Birthday, Gustav Mahler

Happy Birthday, Gustav Mahler! 150 candles, blown out by mysterious wind......

No comments: